Правила на кампанията

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания

на Янъклъка Трейд ЕООД

„ФОТО MASTERCHEF БЪДИ – С ТАХАН ГОТВИ”
 (За периода: 29.03.2021 – 06.05.2021, включително)

 

Участниците в Кампанията трябва да се запознаят, а с официалното си участие автоматично се и съгласяват с условията на  официалните правила,  изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)

 

Раздел 1. Организатор на Промоцията и Oфициални правила на промоционалната кампания.

 

Промоционалната кампания на Янъклъка Трейд ЕООД „ФОТО MASTERCHEF БЪДИ – С ТАХАН ГОТВИ” („Промоцията” или „Кампанията“) се организира от Янъклъка Трейд ЕООД с ЕИК 202031313 и седалище: България, гр. Харманли 6450, обл. Хасково, общ. Харманли, бул. България 51, вх. Б, ет. 2, ап. 13, имейл: tahanimedbg@gmail.com, представлявана от Атанас Тръндев, наричан „Организаторът”.

 

Раздел 2. Териториален обхват  и продължителност на Промоцията

 

2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България от 29.03.2021 (15:00:00, българско време) до 06.05.2021г. (23:59:59, българско време („Промоционален период“),  единствено чрез Facebook страницата „ТАХАН и МЕД от Атанас и фамилия“, съгласно настоящите Официални правила.

2.2.  Кампанията се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила. Участвайки в тази Кампания, Участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби, правила и условия на настоящите Официални правила.

 

Раздел 3. Участващи продукти

Участието в тази промоционална Кампания не е обвързано с покупка на каквито и да е продукти.

 

Раздел 4. Право на участие

 

4.1. Кампанията е отворена за участие при спазване на условията, описани в тези Официални правила, за всички физически лица в България, притежаващи пълна лична юридическа правоспособност и дееспособност (респективно на възраст от поне 18 години), които в случай че регистрират за участие деца са задължително и законни представители (родители или настойници) на съответните малолетни деца, включени от тях в Кампанията, с пълни правомощия да извършват вместо тези деца и от тяхно име правни действия (наричани индивидуално „Участник“ или колективно „Участници“).

4.2. Служители на Организатора, както и членове на техните семейства (т.е. деца, родители, съпрузи, братя/сестри) нямат право да участват в Промоцията.

4.3. Участието в Промоцията предполага и е обусловено от цялостно и детайлно познаване и приемане от страна на Участниците на тези Официални правила.

 

Раздел 5. Награди

5.1. Следните наградите се предлагат в рамките на Промоцията според тези Официални правила:

 

1 (една) хлебопекарна с марка SILVERCREST KITCHEN TOOLS, която ще бъде спечелена от победителя в надпреварата за най-много Харесвания (Likes) на своята авторска рецепта, публикувана на Facebook страницата „ТАХАН и МЕД от Атанас и фамилия“ в албум „ФОТО Masterchef”.

1 (един) подаръчен комплект с включени 3бр. тахани от разфасовка 0.300г. по избор на печелившия от томбола на случаен принцип, в която ще се включат всички качени рецепти на страницата „ТАХАН и МЕД от Атанас и фамилия“ в албум „ФОТО Masterchef”.

 

Периода за участие в кампанията и двете награди е от 29.03.2021г до 6.05.2021г. Печелившите ще бъдат официално обявени на 7.05.2021г. Наградите ще бъдат изпратени в рамките на 20 работни дни за сметка на Организатора.

 

5.2. Спечелилите награда, предлагана в рамките на Промоцията, нямат право да получават паричната равностойност на наградите (домашна хлебопекарна 111лв. и подаръчна кутия 30лв) или да ги заменят с други продукти или услуги, или да искат промяна на параметрите/характеристиките на наградите.

5.3. Не се предвижда да се извършват допълнителни директни или индиректни разходи от Участниците в Промоцията, освен нормалните разходи, свързани с участието в Промоцията (например, за интернет връзка за достъп до Facebook).

5.4. Изображенията, свързани с наградите, използвани за рекламните материали към Промоцията, са единствено с илюстративна цел.

 

 

Раздел 6. Механизъм на Промоцията

 

6.1. Участникът трябва да спазва следните правила и механика във връзка с участието в Промоцията:

  1. Да създаде и снима своя авторска рецепта, в която се включва като съставка – тахан.
  2. Да изпрати подготвения материал от подбробно описание на съставките и начин на приготвяне на рецептата, заедно с 1 брой снимка или 1 брой колаж, на които ясно да се вижда визията на сготвеното ястие на имейл tahanimedbg@gmail.com или на лично съобщение до Facebook страницата „ТАХАН и МЕД от Атанас и фамилия“. Може да участва с до 3 броя авторски рецепти.
  3. За да бъдете отбелязани в публикацията с вашата рецепта е необходимо да сте харесали страницата във Facebook „ТАХАН и МЕД от Атанас и фамилия“.
  4. В рамките на 24 часа от изпращането на необходимите материали за участие, Отганизаторът проверява дали снимките и описанието са авторски и запазва своето право да откаже публикуването/участието на изпратена такава, която съвпада визуално на вече налична в интернет пространството.
  5. В случай, че участникът не е в конфликт с чужди авторски права, неговата рецепта бива качена и стартира своето участие от момента на публикуване на рецептата в албума: „ФОТО Masterchef” в рамките на Промоционалния период (по-конкретно от 29.03.2021 г. – 15:00:00 часа, българско време, до 06.05.2021 г., 23:59:59 часа, включително, българско време)

Всеки включил се в кампанията се съгласява доброволно с използването, публикуването и обработването на изображението и другите лични данни необходими за Кампанията, само за целите на състезанието.

 

 

6.2. Етапи на Кампанията

 

  1. Изображенията с рецептите, допуснати за участие в Промоцията, ще събират гласове (Likes/Харесвания) за класиране на първо място – Победител за голямата награда – Хлебопекарна.
  2. На случаен томболен принцип ще бъде избран един печеливш за подаръчен комплект с 3 броя тахани от 0.300г. по избор на печелившия.

 

Всеки един Участник в Промоцията може да има максимум 3 заявки (рецепти) за включване в Кампанията, като всяка от тях трябва да е за различна.

Подчертаваме, че всеки Участник трябва да е автор на изпратената рецепта и фотографии за Промоцията, в противен случай Участникът ще бъде автоматично отстранен от Промоцията и участието му прекратено по което и да е време (включително и след края на Промоционалния период), ако Организаторът установи, че това изискване не е спазено.

Участникът може да бъде подведен под отговорност за нанесени вреди.

 

6.3. Гласуване за кандидатура от Участник

 

За да гласуват за някоя от кандидатурите в рамките на Промоцията, желаещите трябва да имат валиден Facebook акаунт, създаден в социалната мрежа на Facebook. Aко такъв още не е направен за целите на участието, то гласуването е невъзможно.

 

6.4. Споделяне на кандидатурите

 

Всеки, който е създал, изпратил и бъде валидиран за участие чрез авторска рецепта в Кампанията ще може да я разпространява и популяризира в онлайн среда.

РЕЦЕПТИ, които са споделени в групи и страници във Facebook, които привличат вот (харесвания/Likes) на база Like for Like (Харесване за Харесване) ще бъдат дисквалифирани, за да не се изкривява гласуването.

Споделянето на рецептите в кулинарни групи и страници е позволено!

 

6.5. Механизмът за оценяване се основава на следните критерии:

 

  1. Броят на гласовете/Харесвания, получени под публикацията с авторската рецепта, придружена със снимка с участие за голямата награда – Хлебопекарна

 

*За участие за наградата от томболата, става чрез изтеглянена база случаен принцип измежду всички участвали рецепти.

 

Победителят и печелившият в томболата ще бъдат обявени на 7 май 2021г. на Facebook страницата “ТАХАН и МЕД от Атанас и фамилия“.

 

Раздел 8: Процедура по валидиране на печеливши и присъждане на награди

 

8.1.  След определянето на победителите в Кампанията, съгласно горния механизъм, Организаторът ще пристъпи към тяхната валидация, в рамките на която ще бъде проверено спазването на условията относно включването за участие в Кампанията и изпълнението на допълнителните условия за получаване на наградата.

 

8.2. Печелившите ще бъдат потърсени по имейл или чрез лично съобщение във Facebook от представител на Организатора, за да ги уведоми, като това ще се случи в рамките на 5 работни дни от датата на определяне на печелившите. Представител на Организатор ще инициира максимум 3 съобщения за известяване, в диапазона 09:00 сутринта  – 06:00 – вечерта, в рамките на максимум 3 различни работни дни. По време на кореспонденцията печелившите ще бъдат информирани как да изпратят необходимите документи/нужната информация, за да се пристъпи към връчване на наградата.

 

Кореспонденциите ще бъдат записвани, за да се използват като доказателство при жалби във връзка с процеса на валидация на печелившите и за предоставяне на наградата, както и за да се провери как се е осъществила връзката с Участниците в Промоцията.

 

8.3.Предаването на документите, необходими за преминаване през процеса на валидиране, ще се осъществи по имейл. Участникът ще трябва да изпрати поисканите документи и информация в определения срок, но не по-късно от 3 работни дни. Ако Участникът не изпрати исканите документи и информация в рамките на 3 работни дни от получаването на обратната връзка от Организатора, Участникът ще бъде дисквалифициран и ще бъде спазена процедурата за контакт с резервите, по реда на тяхното определяне.

8.4. След проверките и приключването на процеса по валидиране, Участникът ще получи потвърждение за получаване на информацията и документите. Ако има нередности, Участниците ще бъдат уведомени и ще бъдат помолени да прикачат отново информацията/ документите на линка/в имейла, които са получили.

8.5. Победителите ще бъде видими на уебсайта www.tahanimed.bg.

8.10. Победителите ще получат наградите в рамките на максимум 20 работни дни от датата на окончателното им потвърждаване.

 

Раздел 9. Отговорност

 

9.1. Включвайки се в Промоцията, Участниците се съгласяват и се задължават да съблюдават и спазват настоящите Официални правила, както и всички изисквания и решения, взети в съответствие с Официалните правила на Организатора във всички аспекти, свързани с реализирането на тази Кампания.

9.2. Организаторът, няма задължение да поддържат кореспонденция с кандидати, които не са се валидирали успешно в Промоцията съгласно настоящите Официални правила, или във връзка с претенции, възникнали след действителното предоставяне на наградите или след сроковете, свързани с получаване на наградите, предвидени в настоящите Официални правила. Отговорността на Организатора и Възложителя, участващи в провеждането на тази Промоция по отношение на присъждането на награди, е ограничена в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила.

9.3. До максималната степен, допустима по закон, Организаторът не поемат и няма да носят отговорност за следното:

■ неполучаване, загуба или забавено получаване на имейли, изпратени от Организатора до Участниците и обратно, определени от фактори извън контрола на Организатора (като, но не само, неизправности или технически проблеми, свързани с телефонните мрежи, интернет мрежи, електрически мрежи и др.);

■ за внезапни прекъсвания на услугите, предоставяни от трети страни – неизправности на интернет доставчици, неизправности на доставчиците на електроенергия, блокиране на достъпа поради пренатоварване на мрежата по време на интензивен трафик или по други независими от Организатора причини и др .;

■каквито и да е спорове, свързани с правата върху телефонните номера / имейл адресите, използвани за регистрация във връзка с Промоцията;

■ грешки в данните, предоставени от Участниците, ако е приложимо; точността на данните за контакт не са отговорност на Организатора или Възложителя, тъй като това е изключителна отговорност на Участниците. Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако Участниците предоставят погрешни данни, които са довели до невъзможност за присъждане на наградата или невъзможност за идентифициране на победител;

■ невъзможността на победител да получи  наградата по причини, независими от Организатора;

■ случаите, когато победителят не отговаря на условията за валидиране, описани в настоящите Официални правила;

■ извършване на дейности по поддръжка, които не могат да бъдат отложени, извършвани от операторите на интернет услуги, както и от сървърите, които хостват Промоционалния уебсайт, както и други услуги, от които функционалността на уебсайта зависи и не може да функционира, в случай че не може да се влезе в уебсайта във връзка с участие в Промоцията.

 

9.4.  Организаторът не поемат отговорност и няма да бъдат въвличани като страна по дела, свързани с правото на притежание на наградите. Възникването или съществуването на какъвто и да е спор или съдебен спор относно присъждането на наградите няма да повлияе на принципа, съгласно който Организаторът на Промоцията и Възложителят ще присъдят наградата на Участника, спазил разпоредбите на настоящите Официални правила и който докаже валидно участие в Промоция. От момента на получаване на наградите от победителите, Организаторът и Възложителят вече не носят отговорност за тяхната цялостност и качество.

9.5. Доказателството за изпращане на кандидатурите/заявки не е доказателство за получаването им от Организатора.

9.6. Организаторът има право да дисквалифицира заявленията (формите) за участие, които съдържат невярна или явно погрешна информация и които не отговарят на условията за валидиране.

9.7. Организаторът си запазва правото да проверява и наблюдава начина, по който се извършват кандидатурите в Промоцията. В случай на опити за измама тези кандидатури ще бъдат анулирани.

9.8. Организаторът си запазва правото да изключи окончателно всеки участник от Промоцията, който чрез измамно поведение или в противоречие с добрите нрави влияе върху безпрепятственото протичане на Промоцията.

9.9. Организаторът на промоцията ще присъжда награди само на победителите, които са участвали в Промоцията в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила и които докажат своето правомерно участие в Промоцията. Ако Организаторът установи, че победител не е изпълнил и / или не е спазил условията, предвидени в настоящите Официални правила, Организаторът си запазва правото да спре / отмени по всяко време правата и предимствата на победителя, без Организаторът да дължи каквато и да е компенсация или плащане на този победител. Ако Организаторът установи такива случаи, след като наградата вече е присъдена, този победител се задължава да върне на Организатора стойността на наградата и свързаните с това разходи, направени от Организатора.

9.10. Организаторът има право да предприемат всички необходими действия в случай на опит за измама, злоупотреба или други действия, които биха могли да повлияят на имиджа на Промоцията и/или Организатора или на разходите, свързани с тази Промоция. Организаторът си запазва правото да изключат окончателно от участие в Промоцията всяко лице, което чрез измамно поведение влияе върху безпрепятственото протичане на Промоцията. Който и да е опит за измама в широк смисъл ще доведе до дисквалификация на съответния Участник за целия Промоционален период и той / тя вече няма да има право да получи каквато и да е награда. Ако бъдат идентифицирани лица, които са повлияли или улеснили спечелването на награди, Организаторът има право да поиска тези лица да поемат отговорност, въз основа на съществуващите доказателства.

 

 

Раздел 10. Правни спорове

 

10.1. Доколкото това е позволено от приложимия закон, Организаторът не поема каквато и да е отговорност за и не могат да бъдат въвличани в каквито и да е правни спорове по повод на владението, титулярството или собствеността върху наградите, както и не поемат каквато и да е отговорност за и не могат да бъдат въвличани в правни спорове, породени от евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция.

 

10.2. Всеки потенциален правен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и Участниците в Промоцията, от друга страна, ще се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища.

 

10.3. Всяка жалба/уведомление, свързана с Кампанията, може да бъде изпращана на Организатора като срокът за това е максимум 10 (десет) работни дни след датата на публикуване на всички валидирани печеливши. След този срок Организаторът няма да взима предвид жалби или уведомления.

 

10.4. Всички жалби/уведомления трябва да включват:

 

а) име, местоживеене, както и друга информация, за да се идентифицира жалбоподателят;

б) представяне на фактите и причините, довели до жалбата/уведомлението.

 

10.5. Жалбите ще бъдат разгледани и уредени в рамките на 10 работни дни от тяхното получаване.

 

Раздел 11. Предсрочно прекратяване на Промоцията

Организаторът има право да спре провеждането или да прекрати Промоцията по всяко време (включително преди изтичане на Промоционалния период), в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството или други обективни обстоятелства, които водят до невъзможност да продължи безпрепятственото провеждане на Промоцията и са извън техния контрол. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

Организаторът ще уведоми Участниците за спирането/прекратяването на Промоцията в първия възможен момент на уебсайта www.tahanimed.bg и на Facebook страницата Тахан и мед от Атанас и фамилия.

 

Раздел 12. Общи разпоредби

13.1. Екземпляр от настоящите Официални правила ще бъде наличен на уебсайта на Промоцията: www.tahanimed.bg. Организаторът си запазват правото да допълват и променят Официалните правила, а промените влизат в сила след тяхното качване на Промоционалния уебсайт.

13.2.  Всяка комуникация между Организатора и Участниците във връзка с Промоцията се изпраща на адреса за кореспонденция, съответно телефона или имейла на всяка страна, посочени в настоящите Официални правила или формата за регистрация, попълнена от Участника на уебсайта, и ще се счита за легитимна, ако е направена по някой от тези начини.

13.3. Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република България.